Obec Kopčany
obecKopčany

Pamiatky

Nová webová stránka tematických produktov cestovného ruchu územia Mikulčice-Kopčany-Holíč-Hodonín.

www.lavkoucezmoravu.eu - je nový webový priestor, na ktorom spoločne prezentujeme 3 spoločné témy ako ucelené produkty cestovného ruchu.
 
Nájdete na nej základné informácie k produktom cestovného ruchu tém: Pamiatky Veľkej Moravy, Zaži barokovú krajinu a Po stopách T.G. Masaryka.
 
K témam sú spracovné krátke videospoty, ktoré nájdete tiež na tejto webovej stránke.
webova stranka
 

 

Webová stránka a videospoty sú výstupmi z projektu cezhraničnej spolupráce  z Programu INTERREG V-A SK-CZ, názov projektu: „Rozdělení – stále spolu/Rozdelení – stále spolu“, Prioritná os  2. Kvalitné životné prostredie, Cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

 

Turistická sezóna v Pamiatkovej zóne Kopčany v mesiaci september

Informačné centrum Žrebčín Kopčany:

Po- Pia: 8.00-16.00, So-Ne: 10.00-18.00

Informačné centrum Kačenáreň Kopčany:

Po-Pia: zatvorené, So- Ne: 10.00 -18.00

Počas týždňa je pre návštevníkov otvorené Informačné centrum v Žrebčíne Kopčany, ktoré zabezpečuje komentované prehliadky oboch okruhov ( Okruh I - Pamiatky Veľkej Moravy, Okruh II - Srdcovky F.Š.Lotrinského).

 

Okruh I Pamiatky Veľkej Moravybaroko

Okruh II Srdcovky F.Š. Lotrinského

 

baroko

Cenník Letná turistická sezóna 2023baroko

DŇA 01.05.2023 sa sprievodcovské služby v Pamiatkovej zóne a Žrebčíne neposkytujú

 

Informácia do odvolania: z dôvodu neprítomnosti pani sprievodkyne sa pravidelné prehliadky v stanovených časoch nekonajú. Možné sú len prehliadky skupín po vopred dohodnutom termíne na mobilnom čísle: 0915969172. Ďakujeme za porozumenie.

 

Prehliadky pamiatok v mesiacoch máj - jún 2023

Pre turistickú sezónu 2023 sme pre návštevníkov pripravili 2 samostané okruhy prehliadok

Okruh I: Pamiatky Veľkej Moravy

(prehliadka expozície etnografického múzea v Kačenárni, krátka informácia o Kačenárni, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Osada strážcov, Veľmožský dvorec, Lávka Veľkej Moravy, Slovanské hradisko v Mikulčiciach)

dĺžka prehliadky: 45 minút, cena: 4,- EUR

baroko

Okruh II: Srdcovky F.Š. Lotrinského

(prehliadka Žrebčína-architektúra, expozícia Starej Maštale, súkromná zbierka hudobných nástrojovv kaplnke od mesiaca jún 2023, multimediálna prezentácia barokovej krajiny a unikátneho odchytu divých kačíc, reprezentatívna časť Kaštieľ )

dĺžka prehliadky: 45 minút, cena: 4,- EUR

baroko

Ostatné ceny/zľavy:

BALÍK Okruh I. a II: 6,- EUR

Rodinné vstupné ( 2+2): 10,- EUR

Skupiny nad 15 osôb: 3,- EUR/ 1 osoba/1 okruh

Podporujeme regionálne vzdelávanie škôl: 3,- EUR/1študent/ 1 okruh

Prehliadky v cudzom jazyku treba vopred ohlásiť min. 2 dni vopred :+50% z ceny

baroko

Informačné centrum Kačenáreň otvorené ( máj-jún2023):

Po - Pia: 8.00-16.00 

Pravidelné prehliadky:  Okruh I o 11.00 hod.

                                    Okruh II o 14.30 hod.

Prehliadky mimo stanovené časy len po telefonickom dohovore.

 

 

 

 

 

Ukončenie letnej turistickej sezóny 2022 v Pamiatkovej zóne Kopčany

Od 01.10. 2022 do 30.04.2023 sú pamiatky Pamiatkovej zóny Kopčany v režime mimosezóny.

Sprievodcovská služba je poskytovaná len na objednávku formou e-mailu: muzeum.kopcany@gmail.com alebo na mobilnom čísle: +421(0)911086847

Odborný výklad poskytuje lektorka Ing. Lýdia Jandová

baroko

Predĺženie letnej turistickej sezóny v Pamiatkovej zóne Kopčany

Predlžujeme letnú turistickú sezónu až do konca mesiaca september 2022 s čiastočne upravenými časmi prehliadok:

Žrebčín

Po-Pia: 10.15, 16.30

So-Ne (prípadne sviatok): 10.00, 13.00, 16.30

 

Kostol sv. Margity Antiochijskej

Po-Pia: 12.00, 15.00

So-Ne ( prípadne sviatok): 11.00, 14.30

baroko

Po pamiatkach v Pamiatkovej zóne Kopčany vás prevedú naši sprievodcovia. Viac informácií k službe tu.

lLetná turistická sezóna pamiatky Kopčany

Dôležité upozornenie!

Vjazd motorovým vozidlám do Pamiatkovej zóny Kopčany je zakázaný. Nerešpektovanie dopravnej značky zákazu vjazdu upravuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a za porušenie hrozí sankcia v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

Zákaz vjazdu do Pamiatkovej zóny Kopčany

Pamiatky barokovej krajiny

Cisársko-kráľovský žrebčín Kopčany

História

Po prvýkrát sa žrebčín v Kopčanoch v písomných dokumentoch spomína v roku 1660, kedy bol Adamom Czoborom vybudovaný rozsiahly žrebčín, na ktorých základoch bol postavený súčasný žrebčín. Postupné zadlžovanie rodu Czoborovcov v priebehu 17. a 18. storočia prinútilo posledného potomka Jozefa Czobora svoje majetky predať, a tak postupne od roku 1736 až do roku 1749 Holíčske a Šaštínske panstvo prechádza do rúk nového majiteľa cisára Františka Štefana Lotrinského - do rúk Habsburgovcov. 

František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie bol veľkým milovníkom koní a už po prvých rokoch mu stajne na holíčskom zámku prestali kapacitne a kvalitatívne vyhovovať na chov koní a preto v roku 1736 začal s výstavbou žrebčínu v susedných Kopčanoch. Začína sem dovážať kone z francúzskeho Saarable (obec vo Francúzsku v regióne Lotrinsko) V r. 1765 Mária Terézia povýšila kopčiansky žrebčín – na cisársky a kráľovský žrebčín.

V žrebčíne sa chovali veľmi známe plemená koní Lipicany aj anglické plnokrvníky (najúspešnejšie a najrýchlejšie dostihové kone rozšírené po celom svete).  V dobe najväčšej slávy bolo v žrebčíne ustajnených takmer 300 koní. Okrem ustajnených koní sa v žrebčíne nachádzali obytné priestory určené pre zamestnancov objektu, lekáreň a kaplnka. Súčasťou žrebčína bol aj polyfunkčný objekt kováčskej dielne, vedľa ktorého sa nachádzala záhrada správcu. Pôsobil tu felčiar a existovala lekáreň. O kaplnku sa staral stály kaplán, ktorý mal v žrebčíne svoj byt. Reprezentatívna časť objektu tzv. Malý kaštieľ slúžil panstvu na hostiny, diplomatické stretnutia a slávnostné oficiality.

baroko

Architektúra

Architektonicky sa jedná o štvorkrídlový, dvojpodlažný objekt. Krídla  uzatvárajú takmer štvorcové nádvorie so vstupmi vo všetkých krídlach. Stred severného krídla vypĺňajú  dvojpodlažná reprezentačná časť  nazývaná Malý kaštieľ. Dvorovú fasádu s vystupujúcim rizalitom dopĺňa  balkón a uzatvára volútový štít so slnečnými hodinami.

V druhej stavebnej etape bolo nad prízemnou časťou vybudované nové podkrovie, ktorého unikátne stavebno-technické riešenie radí žrebčín k výnimočným slovenským pamiatkam. Nehorľavá konštrukcia strechy spoľahlivo chránila pred požiarom i pred dažďom krmivo a seno uložené v podkroví. Na fasádach bola vytvorená ilúzia slepých arkád, v ktorých sú situované okenné a vstupné otvory

baroko

Súčasnosť

Žrebčín je národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve Obce Kopčany od roku 1994. V súčasnosti sa v objekte žrebčína nachádza expozícia etnografického múzea, múzeum starej maštale, Návštevnícke centrum s multimediálnymi prezentáciami k barokovej krajine,  Archeoparku Mikulčice-Kopčany, regiónu horného Záhoria a Informačné centrum Žrebčín Kopčany. Reprezentatívny Malý kaštieľ sa využíva na kultúrno-spoločenské podujatia. Časť objektu sú stajne, ktoré sú v prenájme a sú v nich ustajnené súkromné kone. Vedľa žrebčína sa nachádza krytá jazdiareň pre účely trénovania koní a iných športových aktivít.

Žrebčín je počas letnej turistickej sezóny sprístupnený návštevníkom a turistom, poskytovaná je sprievodcovská služba. Mimo sezóny je služba zabezpečovaná na základe objednávky. Priestory žrebčína vlastník komerčne prenajíma na kultúrno-spoločenské, vzdelávacie a prezentačné aktivity.

baroko

Širšie vzťahy

 Areál žrebčína je súčasťou barokovej kultúrnej krajiny vymodelovanej pri výstavbe cisárskej rezidencie v Holíči. Rezidencia bola jadrom kultúrnej krajiny. Ďalšie „spojnice“ v krajine spájali3 konkrétne oblasti: zámok - žrebčín, zámok  - okolie Kostola sv. Margity Antiochijskej s kačenárňou, zámok – lovecký revír pri Morave. Týmto trom vzťahom zodpovedá trojica priamočiarych ciest lemovanými alejami, ktoré sa rozvetvovali za hranicou zámockého parku pôdorysne vytvárali tzv. „trojzubec“.

Neoddeliteľnou súčasťou unikátnej komponovanej kultúrnej krajiny je územie Kostola sv. Margity Antiochijskej a jeho bezprostredného okolia osady strážcov a veľmožského dvorca, ktoré tvoria súčasť cezhraničného Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Archeopark je prepojený Lávkou Veľkej Moravy, ktorá je určená pre peších a cykloturistov a spája slovenskú a českú časť pôvodnej Veľkomoravskej aglomerácie.

baroko

Kontakt:

Informačné centrum Žrebčín Kopčany

Kollárova 1146

908 48 Kopčany 

www.zrebcinkopcany.sk, www.kopcany.sk

mobil: +421911086847, 908717876

e-mail: muzeum.kopcany@gmail.com

infocentrum

Prenájom priestorov, fotenie:

Obec Kopčany

Kollárova 318

908 48 Kopčany

Mobil: +421908717876

e-mail:obec@kopcany.sk

zrebcin

fotogaléria

Pamiatky Veľkej Moravy

Kostol sv. Margity Antiochijskej

História

Kostol sv. Margity Antiochijskej je jediným, v hmote takmer kompletne zachovaným veľkomoravským kostolom. Z hľadiska historického kontextu ho možno označiť za XIII. kostol Mikulčicko-Kopčianskej sídliskovej aglomerácie. Je národnou kultúrnou pamiatkou,  najstaršou sakrálnou stavbou v strednej Európe. Nachádza sa v lokalite „Za jazerom pri svätej Margite“ v katastri obce Kopčany. Datovaný je do 9. storočia. V minulosti tu bolo pohrebisko a panské sídlo – dvorec, v bezprostrednej blízkosti kostola sa nachádza unikátna baroková stavba „Kačenáreň“ a spolu s barokovým žrebčínom tvoria Pamiatkovú zónu Kopčany. Kostol sv. Margity Antiochijskej je ľahko dostupný pre peších a cykloturistov zo Slovanského hradiska Mikulčice prostredníctvom Lávky Veľkej Moravy, ktorá bola v roku 2019 postavená a uvedená do prevádzky cez hraničnú rieku Morava.

Architektúra

Kostol je dlhý 11, 9 metra, široký je 5, 21 metra (vonkajšie rozmery) a hrúbka muriva je cca 0,7 metra. Je postavený z pieskovcových platní, ktoré boli privážané z neďalekého holíčskeho lomu. 80% muriva kostolíka je pôvodných z obdobia Veľkomoravskej ríše. Kostol prešiel úpravami v predrománskom období, obodbí gotiky a baroka. Každý tento umelecký sloh zanechal  na stavbe svoje stopy. Prvý archeologický výskum sa uskutočnil v roku 1961 pod vedením pani Ľudmily Kraskovskej, ktorej objavy atovali stavbu do  13. storočia. 

Súčasnosť

 

fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Smútočné oznamy

 

 

Vývoz odpadu

komunálny odpad:
v utorok 23.04.2024

separovaný odpad:

  • plasty, kovy:  22.04.2024
  • papier:        24.04.2024

Facebook

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 4. 2024
mierny dážď 12 °C 6 °C
streda 17. 4. slabý dážď 9/4 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 11/2 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 11/1 °C

Zaujímavé odkazy

facebook
kostol
múzeum
materská škola
útulok
urbár
žrebčín
žrebčín
mas
VPP