Obec Kopčany
obecKopčany

VZN a vyhlášky

Platné VZN

VZN č. 2-2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany

VZN č. 2-2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,95 kB

VZN č. 1/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestnovanie volebných plagátov

VZN č. 1-2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na Verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Kopčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,67 kB

VZN č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole,...

VZN č. 2_2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole,....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,12 kB

VZN č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN č. 1_2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2020 o činnostiah, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,55 kB

VZN č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kopčany č. 5

VZN č. 1-2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kopčany č. 5.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 1,74 MB

VZN 04/2020 - ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky sližieb v obci Kopčany

c4f98d55-1747-43a7-9577-cfcb301a2c12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,93 kB

VZN 03/2020 - o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany

1ed82a80-b479-4dde-bce4-f8a713ec4fee.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,61 kB

VZN 02/2020 - o udržiavaní čístoty a poriadku na území obce Kopčany

bf99e8a9-8e31-4506-bb1e-5b25cfb6f30e.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,08 kB

VZN 01/2020 - o činnostiachm ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

4f6542d1-4563-4cbf-9a62-264f8ac54aa4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,58 kB

VZN 05/2019 - O Trhovom poriadku pre určené príležitostné trhy na území obce Kopčany

ef8e0b08-0fc5-48cd-9913-1497599c87ec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,87 kB

VZN 04/2019 - Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany

8d0844eb-babc-4619-8db4-dc2fc93663a5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,75 kB

VZN 03/2019 - o organizácii miestneho referenda

de0861c3-552d-40b2-b592-8fd7d1d25d52.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,61 kB

VZN 02/2019 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kopčany č.1/2018

ddee82f1-61bd-4766-b812-6190a99f8c79.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,13 kB

VZN 01/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kopčany

d2f528e4-d9cd-4b70-9073-742f6be97fc2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,07 kB

VZN 02/2018 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kopčany

7e29d64a-0cf7-485a-9e33-a5daa5fbbcbb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,7 kB

VZN 01/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

b4eb6baf-a035-447f-8944-b94d6efe9d26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,16 kB

VZN 03/2016 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O Kopčany č. 1/2016

9162e411-dfa0-4281-a9a3-d507275ef504.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 1,84 MB

VZN 02/2016 - o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy

3602ea5d-c025-4e7d-82f5-a3322f719a56.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,57 kB

VZN 01/2015 - ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN-O) Kopčany č.1/2014

264d9034-461c-454c-aa4a-4cbd1492050f.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,77 kB

VZN 03/2011 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnov Územného plánu (ÚPN) Kopčany č. 1/2010

6e5fa612-446b-48ce-a632-d7da56b13735.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,31 kB

VZN 02/2011 - o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

7090e555-d532-420d-b74b-3397074446d6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,57 kB

VZN 01/2011 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania

3a99903d-73b1-414e-857f-2b4ccdeb868c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB

VZN 4/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa...

2416824e-fa75-40ce-a0fc-85557473ff8e.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB

VZN 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kopčany

502e79ee-2495-4cfc-ab7b-2ac2678e8a64.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,46 kB

Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2003 prijatý v roku 2009

Doplnok č. 1 k VZN č. 2_2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,07 kB

VZN 2/2009 o určovaní miest na umestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Kopčany

6b1662db-1505-477a-afa2-2773b8353e86.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,7 kB

VZN 1/2009 - ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných VPv obci Kopčany

0dd4af06-da58-44f9-8ef5-0d4db2a21eea.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 703,7 kB

VZN 5/2008 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy

eb10e0c9-94ea-445b-9fc1-7344b57867f4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,53 kB

VZN 04/2008 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja služieb na území Obce Kopčany

7224ed42-cb68-4ee6-80f3-f8c29874e857.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 957,96 kB

VZN 02/2007 - ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí

7312f786-c250-4a42-8646-fae155d1ede7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,33 kB

VZN 1/2007 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kopčany

c89ea231-c520-44f3-bbae-64446194f6fa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,7 kB

VZN 2/2006 o zákaze vstupu na vybrané druhy pozemkov

1415d7af-e504-48d7-a222-2f30369971a3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,15 kB

VZN 1/2005 ktorým sa dopĺňa VZN č. 4-2004 o záväznej časti Územného plánu obce Kopčany

9df28b6b-ee54-43ae-889e-728eb5a12abf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 892,29 kB

VZN 4/2004 o záväznej časti Územného plánu obce Kopčany

f7396946-ca04-45d2-8de4-f5596e7da53d.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB

VZN 2/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov

70849097-5163-4dc1-9631-4a5cf0600e20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,76 kB

VZN 01/2004 - ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu na území obce

c6d4ab4a-bd90-47f8-8bce-245e319c72c9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,68 kB

VZN 03/2003 - Povodňový plán obce Kopčany

46f07056-33b8-4f02-8b78-7970589b08b0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,24 kB

VZN 02/2003 - o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat

716e3cff-9dcf-4a90-83c9-cfda4eabc9c2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,94 kB

Ostatné

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kopčany

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kopčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,83 kB

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti - 2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,42 kB

Zásady odmeňovania poslancov OZ - 2022

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,15 kB

Komunitný plán - 2019-2024

70380a3f-8b52-47fc-a75f-04c641693b8a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 827,68 kB

Prevádzkovanie cintorína v obci Kopčany

ebf31539-610b-4929-940a-a86190f02466.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,84 kB

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KOPČANY NA ROKY 2016 – 2020

81f5a039-0c0d-4528-836a-d43e3e45ed43.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 894,74 kB

Rokovací poriadok

62f29118-b954-48d9-9ef8-edf5b0ae0d14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,05 kB

Štatút obce Kopčany - 2019

da6da955-5b39-4971-b0e7-d6e0ec3540dc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,48 kB

Zásady rozpočtového hospodárenia

8b46aa79-69eb-4200-8c28-c8ec5546aa40.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,92 kB

Zrušené - VZN, Ostatné

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany - 2019

053422cf-159a-4558-91ef-977eeb82038e.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,16 kB

VZN č. 3/2022 - Dodatok č. 3 k VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany

VZNč.3_2022 -Dodatok č. 3 k VZN č. 9-2019 o miestnach daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 735,22 kB

VZN č. 2-2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany

VZN č. 2-2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,52 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 9-2019 o miestnach daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany

515d2c7c-d597-4d96-9666-a875b97d0d28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,93 kB

VZN 09/2019 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

59a8b53d-9d1f-4746-b12d-76bd2dc3022c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,54 kB

VZN 01/2013 - o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území obce Kopčany

6ba29dcd-b2cf-4f34-a3cd-b472030c26ab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva - 2019

a0a094bd-9056-40f6-b00e-f81adeb22741.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,25 kB

VZN 06/2019 - ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany

917de697-8765-4908-bb56-b3ab248204cb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,31 kB

VZN 03/2018 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

161a7263-9e41-496d-873a-68594acc53b5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,59 kB

VZN 01/2018 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kopčany

fdb101f6-ab12-4fe9-b669-65a47700f00e.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,76 kB

VZN 04/2017 - O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

8c6341db-0fda-439e-bd06-5ca8ef7d7444.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,28 kB

VZN 02/2017 - zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Kopčanoch

3f503e06-e9d9-4d25-bfb6-71f61dc3cb13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,16 kB

VZN 04/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

0ae801e6-3a33-4a10-8295-10e4d609b531.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,59 kB

Zásady odmeňovania poslancov - 2012

19854e4d-00dc-41e0-9816-9f922bf4b15e.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,82 kB

Štatút obce Kopčany - 2011

37456e87-1db4-4e78-a518-25ff743681e0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,09 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce - 2009

b3f198f9-7b14-4570-8044-837fc91fc045.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,09 kB

VZN 03/2005 - ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Obce Kopčany

62abc35d-7f9e-4243-8324-34c8ed5e9c5d.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,98 kB

Štatút obce Kopčany - 2003

f4fea6df-3032-459f-90b1-b9a4099b51fa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,46 kB

VZN 02/1998 - o trhovom poriadku a podmienkach predaja poživatín na území obce Kopčany

72cc6574-ffac-4ddd-983c-84f83769cf53.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,52 kB

VZN 06/2008 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

ebb59f3b-cf48-4c8b-904a-1085e7b64618.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,92 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Smútočné oznamy

Obecný úrad v Kopčanoch oznamuje, že dňa 17.07.2024 v Kopčanoch vo veku 94 rokov zomrela naša občianka pani Ľudmila Zeleňáková, rod. Švorcová z ulice Bratislavskej č. domu 82. Pohreb zomretej pani Ľudmily Zeleňákovej bude dňa 22.07.2024 t. j. v pondelok o 13:00 hod. v dome smútku v Kopčanoch. 

 

Vývoz odpadu

komunálny odpad:
v utorok 30.07.2024

separovaný odpad:

  • plasty, kovy:  17.07.2024
  • papier:        31.07.2024

Facebook

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 16 °C
štvrtok 25. 7. polojasno 27/13 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 30/13 °C
sobota 27. 7. jasná obloha 36/16 °C

Zaujímavé odkazy

facebook
kostol
múzeum
materská škola
útulok
urbár
žrebčín
žrebčín
mas
VPP